PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest formą leczenia podejmowaną w celu usunięcia lub zminimalizowania cierpienia psychicznego osoby. Polega na oddziaływaniach psychospołecznych, które dokonują się w ramach relacji z przygotowaną do tego drugą osobą. Celem psychoterapii jest zmiana  sposobu przeżywania i zachowania wywołujących objawy i przyczyny cierpienia.

  • Psychoterapia jest metodą naukową korzystającą z wieloletniego dorobku badawczego szerokiego grona specjalistów z całego świata (psychologów, psychiatrów, neurologów, neuropsychologów i innych), weryfikowaną i stale rozwijaną zgodnie ze standardami badań naukowych    
  • Stosowanie psychoterapii jako procedury leczniczej wymaga kwalifikacji i wiedzy o chorobach, zaburzeniach, trudnościach, które mają być przedmiotem leczenia oraz gruntownej wiedzy o przeżywaniu i funkcjonowaniu ludzkiej psychiki. 
  • Psychoterapia jest jedną z form pomocy, alternatywną do farmakoterapii, czasem stosowaną łącznie z innymi formami leczenia i jak każda metoda nie jest jedynym, uniwersalnym antidotum na wszystkie rodzaje cierpienia psychicznego
  • Psychoterapia nie jest magiczną formą zmiany niwelującą wszelkie cierpienia i ograniczenia świata zewnętrznego i wewnętrznego
  • Psychoterapia w odróżnieniu od innych form pomocy (np. psychoedukacji, treningów, procedur i technik rozwijających osobowość), w których osoba może bardziej pasywnie korzystać z pomocy i wsparcia wymaga aktywnej i intensywnej współpracy z psychoterapeutą a jej celem jest nie tylko udzielenie wsparcia psychicznego ale także dokonanie zmian w zakresie przeżywania i funkcjonowania

Aktualnie w Polsce zagadnienia związane z psychoterapią nie są uregulowane prawnie co może wprowadzać wiele zamieszania w zakresie trafnego rozpoznawania i różnicowania psychoterapii od innych form oddziaływań. W całym kraju funkcjonują różne organizacje i stowarzyszenia oferujące  psychoterapię, które definiują obszar udzielanej pomocy, sposób rozumienia proponowanych działań, oraz  informują jak przygotowują i weryfikują kwalifikacje specjalistów zrzeszanych w swoich kręgach.  

Jedną z wiodących organizacji w tym zakresie jest Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest to profesjonalna organizacja mająca najdłuższą historię i największy udział w tworzeniu i rozwoju  psychoterapii w Polsce oraz w wyznaczaniu aktualnych standardów dotyczących psychoterapii i superwizji. Zajmuje się m.in. prowadzeniem procesu certyfikacji psychoterapeutów, organizowaniem szkoleń i wspieraniem ich zawodowego rozwoju.